LOADING

Type to search

Category: ליקוטי מוהרן

קבלת התורה, מה היה לפני קבלת התורה - תנינא ע"ח 1
כשמדברים על התורה שבעל פה 2
וכל בניך למודי השם 3
ההפך מתאוות אכילה - ואכלתם אכול ושבוע והללתם את השם 4
עיקר ההתבודדות הוא בלילה 5
נעשה ונשמע ה תנינא 6
נעשה ונשמע 7
נעשה ונשמע תורה ח 8