LOADING

Type to search

למה דווקא צריכים את הצדיק ?

שאלות ותשובות

למה דווקא צריכים את הצדיק ?

Share

שאלה:

הבנתי בערך את העניין בזרם ברסלב.

ישנם אולי אנשים שלא היו מעיזים ושואלים שאלות כגון אלו, וכאן אעיז ואשאל:

למה בגלל שמשהו כתב על עצמו שהוא צדיק האמת וכו’, לכן “פתחו” חסידי ברסלב זרם חדש ביהדות העובדים את השם דרך צדיק האמת?!

ניחא, ללכת על-פיו,אבל למה הכל צריך להיות “מיוחד” על-פי הצדיק?!

ולמה ההתעמקות?
למה כל האינטנסיביות הזאת ב-ק-י-צ-ו-ר??!?!

וכי השם נגלה לרבנו?!

למה לא לנסוע לאברהם אבינו ע”ה-אחד משבעת-הרועים,מעמודי העולם!! הרי השם נגלה
אליו ועליו מבוססת התורה הקדושה-מקור חכמת עם ישראל? למה לא לנסוע בכל פעם למערת המכפלה וכו’? ולמה דווקא עשרות פעמים ויותר נוסעים לרבי נחמן לאומן?!
והאם לא היה ראוי יותר לעלות את עצמותיו של רבי נחמן מאומן לארץ הקודש?

תודה וסליחה על הנימה!

תשובה:

לשואל היקר הי”ו, אשתדל בס”ד להשיב לשאלותיך עד כמה שידי מגעת, אך לצערי לא אוכל להשיב “ב-ק-י-צ-ו-ר” כפי שביקשת היות ונושא זה של “הצדיק” או “ההתקשרות לצדיק” איננו המצאת פרי-דמיון של “חסידי ברסלב” והוא מבוסס על חכמינו הקדושים בגמרא, במדרשים, בזוהר, בכתבי האר”י ועוד כפי שאשתדל להביא לך המקורות ע”מ שתוכל בעצמך לעיין בהם ולהיווכח שאכן העניין דורש לימוד מעמיק (ואולי גם תקבל תשובה לשאלתך “למה – ההתעמקות”) וכך תהיה לך בחירה מושלמת ותוכל אולי להגיע למסקנה (אם תרצה כמובן) שיתכן וסילפו לנו את התורה – הקדושה, ואולי גם את היהדות המקורית ואת הציטוטים שאביא לך משום מה “טאטאו” אותם אל “מתחת לשטיח”.

אמונת חכמים

ראשית בל נשכח שכל היהדות בנויה על היסוד הגדול הנקרא אמונת-חכמים, וכמאמר המדרש: “חכם זה משה רבנו ע”ה שנקרא חכם שנאמר עיר גבורים עלה חכם…וכסיל אדם יבלענו זה יהושע בן נון שעשה עצמו ככסיל אצל משה רבו” (בתי מדרשות ח”ב – מדרש אותיות ר”ע השלם נוסח א – אות א).

ובכן האדם בכל מקרה צריך להיות “כסיל” או שהוא יהיה כסיל בפני חכמינו הקדושים ואז גם יזכה לקבל דעתם וממילא יהיה חכם או שהוא יהיה כסיל באמת כמו שכתוב “ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו”.

למה דרך הצדיק?

מנימת שאלתך נראה שאתה קצת מתרגז על הגישה שצריך לעבוד את ה’ דרך “צדיק האמת”. זה קצת מזכיר או מסביר את הכעס שכועסים השבטים על יוסף הצדיק  שמספר להם חלומותיו “השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי“…”והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי” (בראשית ל”ז). והדבר כל כך מרגיז אותם עד שהם חושבים להרגו…(והמדובר בשבטים קדושים שבטי-יה שורש עם ישראל, ואגב מתוך “שבעת הרועים” הוא הנקרא “צדיק”).

וכן מוצאים אנו במשה רבנו ע”ה כאשר נגשו אליו קורח ועדתו וטענו “רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’ ומדוע תתנשאו על קהל ה” (במדבר ט”ז, ג’) (ואגב עם קורח היו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות).

וגם אותם מרגיזה הגישה הזו ששמה “צדיק” וכי אי אפשר לעבוד את ה’ מבלעדיו?! אף על פי שהם עצמם ראו במו עיניהם כיצד משה רבנו הוציאם ממצרים באותות ומופתים, קרע להם הים וגילה להם האמונה הקדושה כמו שפרשו חז”ל “ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים” (מובא ברש”י שמות ט”ו: ב’) (וכמובן בזכותו של משה רבנו זכו עם ישראל למדרגת נבואה כה גדולה), משה רבנו הוריד לנו תורה, מדבר עם ה’ פנים בפנים ועם כל זאת עדיין קשה להם למה צריך את הצדיק? (ועד היום נשרפים קורח ועדתו על העוון הנורא הזה).

ולאחר מכן רואים אנו בפרשת המרגלים כאשר חלקו כל עם ישראל על משה רבנו חוץ מיהושע וכלב נגזרה גזירה על דור המדבר שימותו במדבר ואמרו חז”ל: “דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא!” (סנהדרין ק”י ע”ב)

וכאן ישאל השואל קורח ועימו מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, דור המדבר, דור-דעה, שקבלו תורה מפי הקב”ה בסיני וראו אותות ומופתים, נופלים לגהינום ומאבדים חלקם בעולם הבא, מה הם לא למדו תורה? הם לא קיימו מצוות? אנחנו לומדים ומקיימים טוב מהם?! ובכל זאת איבדו חלקם בעולם הבא, על מה ולמה?? על שחלקו על הצדיק!!!

ועוד, האם התורה היא ספר היסטוריה ח”ו?! האם לא נאמר מה שהיה הוא שיהיה ואותן סיטואציות ממש חוזרות על עצמם שוב ושוב, ואנו קוראים פרשות מפורשות בתורה וחוזרים עליהם בכל שנה ושנה, ומה אנו למדים מהם?!

ועל אנשים כגון אלו קורא הנביא ישעיה תגר ואומר “החרשים שמעו והעוורים הביטו לראות” (ישעיה מ”ב, י”ח).

ובכן האם לעבוד את ה’ דרך צדיק האמת הוא “זרם חדש” ביהדות?!

כולנו כצאן תעינו

או שמא איבדנו כבר את הדרך באלפיים שנות הגלות?! שהרי עוד בתחילת חורבן בית ראשון (שאגב הגר”א אמר שאינו יכול לתאר לעצמו כיצד היה נראה סנדלר באותה תקופה, לגודל מעלתם) נאמר “הכהנים לא אמרו איה ה’ ותופשי התורה לא ידעוני (ופירש רש”י תופשי התורה – סנהדרין) והרועים פשעו בי”…(ירמיה ב’: ח’)

ועוד נאמר שם (פרק ה) “שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו…אם תמצאו איש אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה…ה’ עיניך הלא לאמונה היכיתה אותם…

ואז אמר ירמיה “אלכה לי אל הגדולים (גדולי התורה) ואדברה אותם כי המה ידעו דרך ה’….אך המה יחדיו שברו עול ניתקו מוסרות” (ופי’ רש”י שברו עולו של הקב”ה מעליהם). כלומר ירמיהו הנביא הלך לדבר מאמונה עם גדולי התורה שבדורו ואף מהם נחל אכזבה קשה, ונוכח שגם הם פרקו עול הקב”ה מעליהם.

ובכן את הדרך איבדנו כבר לפני כאלפיים שנה ואם נאמר שמא ואולי מצאנו כבר הדרך? אך הנביא ישעיה שהתנבא על משיח צדקנו כבר הודיענו שנתכונן להפתעה גדולה שהרי אז כולם יגידו “כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו, וה’ הפגיע בו את עוון כולנו” (ישעיה נ”ג: ו).

ובכן, ההתקשרות לצדיק היא יהדות חדשה? או שמא היא-היא היהדות המקורית??!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *